Skip to main content

Regulamin Sklepu Internetowego BeautyFLEX

§1 Postanowienia ogólne

 1. PBA za pośrednictwem sklepu internetowego [dalej: „Sklep”] na stronie internetowej www.beautyflex.eu [dalej: “Strona Internetowa“] prowadzi sprzedaż detaliczną produktów profesjonalnych do pielęgnacji włosów  BeautyFLEX [dalej: “Towary“], na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej: „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Premium Beauty ART z siedzibą w Warszawie, ul. Zwycięzców 40/211 03-938 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 
 3. 712-308-01-06, REGON 060659206 tel. +48 888-686-969, adres email: kontakt@beautyflex.eu [dalej: “PBA“].
 4. Klientem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo osoba fizyczna nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie w ramach swojej działalności gospodarczej, zawodowej lub statutowej. W szczególności Klientem może być przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego i Umowa posiada dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej [dalej: “Klient“].
 5. Za pośrednictwem Sklepu Umowy zawierane są wyłącznie z Klientami.
 6. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży przez AMP Towarów zamawianych przez Klientów w Sklepie.
 7. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży Towarów zawieranej pomiędzy PBA, a Klientem [dalej: “Umowa“].
 8. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 9. Zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu treści, w tym opisy Towarów i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 10. Zdjęcia Towarów zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Towarów, co wynika z różnic pomiędzy obrazem fotografii wykonanej w sztucznym świetle a światłem dziennym, a także różnych parametrów monitorów komputerowych.
 11. Do złożenia Zamówienia wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 12. Sklep przyjmuje do realizacji Zamówienia, które zostały przez Klienta opłacone w całości.

§2 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz Zamówienia dostępny na Stronie Internetowej Sklepu,
 2. Klient może dokonywać Zamówień poprzez formularz Zamówienia dostępny na Stronie Internetowej Sklepu wyłącznie po zarejestrowaniu lub zalogowaniu się na swoje konto w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do konta Klienta w Sklepie wymagających rejestracji przed dostępem osób nieuprawnionych.
 4. Klient składa Zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej Sklepu. W ramach Zamówienia Klient podaje swoje dane identyfikacyjne, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail oraz adres dostawy.
 5. W przypadku płatności kartą płatniczą Klient wprowadza informacje dotyczące karty płatniczej.
 6. Klient składający Zamówienie jest zobowiązany do podania prawdziwych i kompletnych informacji i informowania Sklepu o wszelkich zmianach dotyczących podanych informacji.
 7. Zamówienie jest złożone z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Zamawiam i płacę” (lub analogiczny) widoczny w formularzu Zamówienia.
 8. Klient dokonuje płatności w sposób przewidziany zgodnie z 3 Regulaminu.
 9. Sklep potwierdza otrzymanie Zamówienia i płatności i przesyła Klientowi w formie wiadomości e-mail oświadczenie o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Następnie Klient otrzymuje odrębną wiadomość e-mail z informacją o skompletowaniu i przygotowaniu Zamówienia do wysyłki.
 10. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Towaru.
 11. Z wyłączeniem konsumentów, Sklep ma prawo odmówić Klientowi przyjęcia Zamówienia, ograniczyć sposób płatności w przypadku, gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 12. Dla stron wiążące są informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 13. Klient składając Zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep w formie wiadomości e-mail przesłanej Klientowi.
 14. Sklep realizuje Zamówienia wyłącznie na terenie Polski oraz Europy.
 15. Jeżeli, po rozpoczęciu realizacji Zamówienia, Sklep stwierdzi niedostępność danego Towaru i brak możliwości realizacji Zamówienia w terminie 3 dni roboczych od daty przyjęcia Zamówienia do realizacji, wówczas Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i ustali z nim dalszy tok postępowania. Jeżeli Klient wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji Zamówienia w całości lub w części, Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z ustaleniami Stron. Jeżeli Klient nie wyrazi takiej zgody albo dany Towar nie będzie dostępny w uzgodnionym terminie, Klient otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za niezrealizowaną część Zamówienia.

§3 Płatności

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami całkowitymi, tzn. zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.
 2. Cena Towarów nie zawiera kosztów dostawy. Koszt dostawy wskazany jest Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
 3. Sklep bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia dostarcza Klientowi informacje o łącznej cenie Towarów oraz o wszelkich dodatkowych opłatach.
 4. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze Towaru;
  2. karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic ePrzelewy Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.), Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.), BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o. o.) przelewy półautomatyczne – Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A.;
  3. płatności odroczone takie jak PayPo oraz KLARNA
  4. w inny sposób, jeżeli jest on określony na Stronie Internetowej Sklepu.
 1. Chwilą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Sklepu.
 2. Warunkiem wydania Towaru Klientowi jest zapłata za Towar i przesyłkę.
 3. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane Klientowi w formie papierowej wraz z Towarem.

§4 Dostawa/ Odbiór Towaru przez Klienta

 1. Czas realizacji Zamówienia i dostawy, w przypadku pełnej dostępności Towarów, wynosi do 7 dni roboczych od daty przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sklep.
 2. Wszelkie zmiany warunków dostawy dokonane przez Klienta po wysyłce Towaru, w tym zmiany miejsca lub terminu dostawy, mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, które ponosi Klient.
 3. W przypadku braku możliwości dostarczenia Towaru do Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta wszelkie koszty związane z ponowną wysyłką ponosi Klient. Koszt zwrotu przesyłki z tytułu nieskutecznego doręczenia ponosi Klient.
 4. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich.
 5. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem Zamówienia, a datą uznania rachunku bankowego Sklepu.
 6. W przypadku płatności online za pośrednictwem systemu eCard, realizacja Zamówienia następuje po pozytywnej autoryzacji płatności dokonanej za pośrednictwem systemu eCard.
 7. Klient przy pokwitowaniu odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić:
  1. zgodność z Zamówieniem ilości dostarczonych Towarów,
  2. zgodność z Zamówieniem rodzaju dostarczonych Towarów,
  3. stan opakowania poszczególnych Towarów.
 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości w przesyłce (braki, uszkodzenia, niezgodność z Zamówieniem) Klient powinien niezwłocznie sporządzić protokół w obecności przewoźnika. Protokół powinien zawierać datę, godzinę doręczenia oraz dokładny opis uszkodzeń lub braków w przesyłce. Protokół powinien zostać podpisany przez przewoźnika oraz Klienta lub osobę odbierającą przesyłkę.

§5 Odpowiedzialność, Reklamacje

 1. Sklep dostarcza Towary bez wad oraz odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).
 2. Poza obowiązkami wskazanymi wyraźnie w 2 ust. 16 niniejszego Regulaminu, Sklepie ponosi odpowiedzialności za niedostępność zamówionych Towarów.
 3. Na Kliencie ciąży odpowiedzialność za zbadanie czy Towar spełnia wszelkie wymagania, w tym także w zakresie jakiejkolwiek dokumentacji (również z uwagi na ewentualną konieczność posiadania przez Klienta atestów/certyfikatów), konieczne do wykorzystania go w ramach działalności gospodarczej Klienta. Sklep nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za możliwość wykorzystania towarów w działalności gospodarczej Klienta.
 4. Całkowita odpowiedzialność Sklepu wynikająca z Zamówienia ograniczona jest do wysokości kwoty zapłaconej przez Klienta za dane Zamówienie. Strony wyłączają możliwość dochodzenia przez którąkolwiek ze stron odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.
 5. Wszelkie reklamacje można składać na adres e-mail Sklepu i kontakt@beautyflex.eu lub poprzez formularz “Kontakt” dostępny na Stronie Internetowej Sklepu. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres Sklepu.
 6. Klient zgłaszając reklamację powinien podać następujące informacje: imię i nazwisko Klienta lub nazwę Klienta, numer Zamówienia, datę realizacji Zamówienia, adres Klienta, powód reklamacji oraz przekazać kopie dowodu zakupu oraz listu przewozowego.
 7. W przypadku niezgodności towaru z Umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
 8. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od wpłynięcia reklamacji do Sklepu i zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta Towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu do reklamacji ulega przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 9. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji Klienta wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 10. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych, podanych przez Klienta w ramach składania zamówienia, jest PBA.
 2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Umów objętych Regulaminem, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz w celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies, a także prawa osób, których dane dotyczą i obowiązki PBA, zostały szczegółowo opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej www.beautyflex.eu  Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności.

§7 Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do Strony Internetowej www.beautyflex.eu oraz oferowanych tam Towarów i ich poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji, programów, narzędzi i baz danych, znaków towarowych, logotypów zastrzeżone są na rzecz PBA lub innego podmiotu powiązanego.
 2. Powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów umieszczonych na stronie internetowej www.olaplex.pl bez pisemnej zgody PBA oraz poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

§8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. W wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. Prawo Konsumentów informujemy, iż konsumenci mogą skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu odesłania towaru. 

Towar zwracany musi być nowy, tzn nie może być poprzednio otwierany przez Klienta, nie może posiadać śladów użytkowania ani ubytku preparatu wewnątrz butelki. 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

3. pisemnie na adres: PREMIUM BEAUTY ART, ul.Zwycięzców 40/211,03-938 Warszawa;

4. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bautyflex.eu

5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

7. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres:

PREMIUM BEAUTY ART, ul.Zwycięzców 40/211,03-938 Warszawa, z dopiskiem ZWROT

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

13. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

14. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

15. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

16. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

17. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

18. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;  (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

19. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin stanowi integralną cześć Umowy.
 2. Sklep ma prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
 3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszym Regulaminem jest prawo polskie.
 5. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. W przypadku Klientów niebędących konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby PBA.
 6. PBA dokłada starań, aby ewentualne spory z Klientami rozwiązać polubownie.
 7. Niezależnie od tego, PBA informuje, że konsumenci, mają możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi przez nich umowami – platforma znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej PBA to: info@beautyflex.eu Konsumenci mogą także skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji pozarządowych działających na rzecz konsumentów. Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 8. Regulamin obowiązuje od 28 grudnia 2020 roku.