Skip to main content
 1. Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.
 3. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na wzorze wskazanym poniżej.
 1. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep potwierdził przyjęcie Zamówienia do realizacji, oferta przestaje wiązać.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, o którym mowa w punkcie 2 powyżej rozpoczyna się od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie towaru (w przypadku sprzedaży wielu towarów – w posiadanie ostatniego z nich). W przypadku pozostałych umów bieg terminu rozpoczyna się z dniem ich zawarcia.
 3. W celu wykonania prawa odstąpienia, konsument powinien złożyć PBA jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Oświadczenie może zostać złożone m.in. na formularzu wskazanym poniżej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@beautyflex.eu, pocztą na adres Sklepu, a także osobiście w siedzibie PBA.
 5. Jeżeli konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając wiadomość e-mail, Sklep niezwłocznie potwierdzi konsumentowi otrzymanie takiego oświadczenia przesyłając mu wiadomość e-mail.
 6. Sklep w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym (o ile ma to zastosowanie) cenę zakupu towarów wraz z kosztami dostawy (odpowiadającymi najtańszemu oferowanemu przez Sklep sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie).
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Konsument zobowiązany jest zwrócić towar do Sklepu, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od daty odstąpienia.
 9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument może rozpakować zamówiony towar, złożyć go i sprawdzić go w warunkach domowych, jest jednak odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sklepu).

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Kliknij tutaj, aby pobrać